Volební program

 1. KANALIZACE A VZHLED OBCE
  Zajistíme řádné dokončení kanalizace s navazujícími úpravami cest, silnic, chodníků. Vybereme spolu s odborníky a veřejností vhodná dopravní řešení a parkové úpravy Náměstí a ostatních veřejných prostor. Budeme usilovně pracovat na získání mimorozpočtových dotací, aby obec po dokončení kanalizace vypadala hezky a upraveně na mnoho let dopředu. Chceme takto vylepšit vzhled nejen Litně, ale i Bělče, Leče a Vlencí. S péčí řádného hospodáře dohlédneme na efektivní využití finančních prostředků. Zajistíme formálně správné čerpání evropských dotací.
 2. ŠKOLKA A ŠKOLA
  Budeme se intenzivně zabývat problematikou kapacity MŠ a ZŠ. Provedeme průzkum budoucí potřeby míst v MŠ a ZŠ. Budeme pracovat na přípravách pro případné zvýšení kapacity za přispění mimorozpočtových peněz od státu, abychom využili současné politické vůle k řešení této problematiky. V případě naléhavé potřeby zvážíme využití bývalého učiliště.
 3. ROZVOJ KULTURY A SPORTU – PODPORA SPOLKŮ
  Chceme výrazně podporovat občanské spolky a spolkový život v našich obcích. Budeme podporovat aktivity občanů a to nejen finančně, ale i pomocí z moci úřední. Přejeme si pokračování činnosti herny mateřského centra (Tilia Liteň, o.s.), chceme podporovat Sbor dobrovolných hasičů, myslivce, sportovní oddíl FC Liteň, Domeček Hořovice a ostatní již fungující aktivity jako jsou dětské tábory (Záskalák, Zálesák), zahrádkáři a včelaři. Uvítáme spolupráci s Římskokatolickou farností Řevnice. Rádi bychom podpořili obnovení činnosti loutkového divadla. Budeme podporovat a propagovat firmy a živnostníky v našich obcích.
 4. ODPADY A EKOLOGIE
  Chceme optimalizovat odpadové hospodářství. Uspořádáme výběrové řízení, neboť jsme si vědomi, že poplatky za svoz odpadu jsou při souběžném dotování obcí vysoké. Zároveň chceme zvýšit množství kontejnerů na tříděný odpad a rozšířit jejich druhovou skladbu. Diferencujeme výši poplatku v závislosti na množství odpadu, podpoříme třídění a vypořádáme se s neplatiči. Chceme podporovat péči o krajinu, vytvořit a zpevnit cesty, vysadit zaniklá stromořadí a pečovat o ta stávající. Podpoříme všechny racionální ekologické aktivity včetně ekologického zemědělství.
 5. DOPRAVA A OBČANSKÁ VYBAVENOST
  Obnovíme jednání za účelem přidání dalších vlakových spojů Zadní Třebaň – Všeradice. Rozhodně budeme pracovat na intenzivnější veřejné dopravě. Kraje mají v plánu rozšíření regionální dopravy. Naše trat prochází rekonstrukcí a je z pohledu kraje perspektivní – toho je potřeba nyní využít. Budeme spolupracovat s ostatními obcemi a zúčastňovat se jednání ROPIDu. Vyvineme maximální úsilí pro udržení stávajících služeb v obci, zejména pošty. Chceme zachování knihovny, kina a ordinací lékařů.
 6. BEZPEČNOST A VANDALISMUS
  Chceme se vypořádat s dlouho neřešeným problémem bezpečnosti. Iniciujeme spolupráci s Policií s cílem zabránit vandalství a krádežím nejen na obecním majetku.
 7. EFEKTIVITA OBCE
  Chceme zefektivnit fungování obce. Budeme pracovat na profesionalizaci fungování radnice, aby nedocházelo k zásadním pochybením, jako v případě podání žádosti na dotaci k realizaci kanalizace. Začneme konečně efektivně využívat evropských dotací pro rozvoj Litně, Bělče, Leče a Vlenců. Rozhodně zlepšíme komunikaci radnice směrem k občanům. Chceme lépe využít toho, co obec má (učiliště, kino, knihovna…). Vyvineme maximální úsilí pro narovnání vztahu a vedení dialogu s významnými vlastníky pozemků a nemovitostí s cílem vzájemné spolupráce a oboustranného prospěchu.
 8. ROZVOJ NAŠÍ OBCE
  Chceme pokračovat v činnostech jako je hřiště v Litni, Bělči, naučná stezka Liteň a propojit naše obce pořádnými cestami pro pěší a cyklisty, udělat zpevněnou cestu až do Třebaně a spolupracovat s okolními obcemi na vybudování cyklotrasy přes nás. Navrhujeme vytvořit žlutou turistickou značku z Třebaně pres Mramor do Všeradic. Tamní pivovar je cílem mnoha turistů, přítomnost vlaku dává možnost návratu zpět. Budou-li dráhu využívat lidé, máme argumenty pro rozšíření.