Zpráva kontrolní komise číslo 4 ze dne 15.10.2016

Městys Liteň

KONTROLNÍ A REVIZNÍ VÝBOR

zápis ze zasedání č.4/2016 ze dne 15. 10. 2016

1. Prezence

Přítomni: Jelínková, Kaštánek, Münzberger, Vodička

Omluveni: Slanec

Kontrolní a revizní výbor je usnášeníschopný.

2. Kontrola odměňování na úřadu městyse Liteň

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Kaštánek a Vodička byla provedena dne 12. 10. 2016 kontrola odměňování za období 03/2016 až 09/2016. Byly přitom zjištěny tyto nedostatky:

 • a) Konzistence dokumentace
  V několika případech se diametrálně odlišuje označení funkce zaměstnance mezi pracovní smlouvou, mzdovým výměrem a dokumentem „Popis pracovní funkce“.
  Usnesení KV: KV doporučuje podklady aktualizovat a sjednotit tak, aby odpovídaly skutečnosti, T: 30.11.2016 
 • b) Scházející primární dokumentace
  – U jednoho pracovního poměru (úklidové práce na poloviční úvazek) schází smlouva i mzdový výměr a není proto možné přezkoumat oprávněnost výplat.
  – Většina pracovních smluv neobsahuje určení finanční odměny a pro daný pracovní poměr je zpracován mzdový výměr. V případě kombinovaného pracovního poměru knihovnice/uklízečka mzdový výměr schází a není proto možné přezkoumat oprávněnost výplat.
  Usnesení KV: podklady je třeba doplnit a doložit oprávněnost a správnost výplaty, T: 30.11.2016 
 • c) Dohoda o rozvázání pracovního poměru
  V březnu 2016 byla mezi obcí a panem J.H. uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Jednalo se přitom o plnění části usnesení č. 34 zastupitelstva ze dne 24.3.2016 (zasedání 17/2016) o zrušení pozice „investiční a stavební technik“. V dohodě se panu J.H. přiznává s odkazem na ustanovení zákoníku práce § 67 písm. c (tzn. výpověď podle § 52 písm. a-c )  odstupné ve výši šestinásobku průměrného měsíčního platu. Předmětný paragraf § 67 písm. c stanovuje minimální odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Zaměstnanec obdržel tedy nadstandardní odstupné v paušální výši i přesto, že nebyly z jeho strany splněny povinnosti, které byly zastupitelstvem ve stejném usnesení č. 34 stanoveny.

Doslovné znění usnesení:
„III. Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku.
IV. Zaměstnanec J.H. bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly.“

Setkání se stavební a dotační komisí se neuskutečnilo, zákonná výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců nebyla dodržena a rozdělaná práce nebyla předána a nebyla dodána ani informace o tom, kde je možné dosavadní výstupy dohledat. Zaměstnanec J.H. smazal dle vyjádření místostarostky i data na svém pracovním počítači.

Usnesení KV: starosta a zastupující místostarostka obce pochybili v tom, že zaměstnanci přiznali odstupné v nadstandardním rozsahu a nezajistili přitom ani dodržení výpovědní lhůty, ani předání rozdělané práce na stavební a dotační komisi, jak rozhodlo zastupitelstvo obce v usnesení č. 34 ze dne 24.3.2016.

 

 • d) Změna počtu zaměstnanců úřadu
  KV doporučil v závěrech kontroly č. 2/2015 ze dne 18.6.2015 a na svém zasedání ze dne 30.8.2015, aby starosta, místostarosta a zastupitelstvo obce uvedlo zaměstnávání, počet zaměstnanců a strukturu úřadu do souladu se zákonem. Podle Zákona o obcích §102, 2) f),j) je toto ve výlučné pravomoci zastupitelstva. KV zjistil, že k uvedení výše uvedených skutečností do souladu se zákonem o obcích nedošlo. KV zjistil, že bylo zřízeno další pracovní místo administrativy bez projednání v zastupitelstvu. Některé dělnické pozice byly zrušeny. V červnu 2016 zaměstnával obecní úřad celkem 13 osob. V době kontroly podle evidence Úřadu práce hledá obecní úřad další administrativní pracovní sílu. KV konstatuje, že spolu se starostou, místostarostou a sedmi zbylými zastupiteli tedy 22 osob pobíralo v kontrolovaném období měsíční odměnu.

Podle Zákona o obcích, přísluší rozhodnutí o struktuře obecního úřadu a o počtu zaměstnanců výhradně zastupitelstvu. Žádné rozhodnutí zastupitelstva, které by upravovalo strukturu a počet zaměstnanců úřadu, neexistuje.

Usnesení KV: Kontrolní výbor považuje jednání starosty a místostarosty, kdy mění jak strukturu, tak počet zaměstnaných osob bez usnesení zastupitelstva za porušování zákona o obcích a doporučuje zastupitelstvu, vyvodit z toho příslušné závěry.

 • e) Odměňování zastupitelů
  Kontrolou odměňování zastupitelů bylo zjištěno, že neuvolněná místostarostka pobírala v měsících duben až srpen 2016 měsíční odměnu ve výši 43.879,- Kč hrubého. Protože odměna neuvolněného zastupitele ze zákona není nároková, musí být určena – a to v konkrétní výši – zastupitelstvem obce (nařízení Vlády ČR č. 52 ze dne 16.3.2015).
  Nařízením Vlády ČR je současně stanovena maximální hranice odměny – v případě Litně (1.123 obyvatel) je to pro neuvolněného místostarostu 23.443,- Kč měsíčně.Odměňováním místostarostky se zastupitelstvo obce zabývalo dvakrát. Poprvé bylo na zasedání 1/2014 ze dne 20.11.2014 rozhodnuto, že: „Zároveň byla stanovena měsíční odměna za výkon funkce místostarosty městyse Liteň ve výši 7.000,- Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) a to od 20. 11. 2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska.“
  Podruhé na zasedání č. 18/2016 ze dne 28.4.2016, bod 39 „Odměna místostarostce za zastupování starosty obce“ bylo přijato usnesení č. 40, že: „Zastupitelstvo Městyse Liteň souhlasí s platovým finančním dorovnáním paní Šárce Marcínové, za zastupování starosty obce, v jeho dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu pracovní neschopnosti. S účinností od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016.“

  Podle názoru Kontrolní a revizní komise je toto usnesení zastupitelstva obce neplatné hned ze tří důvodů:

  1. Neobsahuje konkrétní výši odměny ani jako absolutní částku, ani jako poměrný díl maxima daného zákonem a vyhláškou.
  2. Určuje odměnu zpětně, což je nezákonné.
  3. I kdyby se neurčitou formulací „finančním dorovnáním“ ¨mělo rozumět dorovnání do výše platu starosty (tomu by ostatně odpovídal i rozsah finančních prostředků, poukazovaných od dubna 2016 místostarostce), odporovalo by to nařízení Vlády ČR o maximální výši odměny.

Kontrolní komise proto při následujícím výpočtu škody k usnesení zastupitelstva č. 40 nepřihlíží.

Usnesení KV:
Kontrolní výbor souhlasí s dohodou, kterou členové KV udělali v rámci kontroly dne 12.10.2016 se mzdovou účetní, že odměna místostarostce v hrubé výši 43.879,- Kč za měsíc září, která byla již připravena k výplatě, NEBUDE PROVEDENA, aby se zabránilo navyšování škody.
Neoprávněnou výplatou za 5 měsíců (duben až srpen 2016) vznikly obci náklady ve výši superhrubé mzdy tj. 293.990,- Kč. Po odečtení celkových oprávněných nákladů, které odpovídají odměně v měsíční výši 7.000,- Kč, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo, vyčísluje KV škodu, která byla místostarostkou obci způsobena, na 255.840,- Kč.
KV doporučuje zastupitelstvu přijmout rozhodnutí o nápravě a vyrovnání dluhu.

 

Usnesení KV: výbor přijímá usnesení uvedená v bodě a) až e).
Hlasování:      přítomno: 4    pro: 4              proti: 0                       zdržel se: 0

 

 

V Litni 15. 10. 2016, podpisy za kontrolní a revizní výbor:

 

 

………………………………………                 ………………………………………     ………………………………………

Filip Kaštánek, předseda KV             Jindřiška Jelínková                 Lukáš Münzberger

 

………………………………………
Ing. Jiří Vodička

 


Příloha 1:
Zasedání zastupitelstva Městyse Liteň 17/2016 ze dne 24.3.2016 bod jednání 28

Zrušení pracovního místa „Investiční a stavební technik“

Místostarostka uvedla, že se informovala u okolních obcích velikostně podobných městysi Liteň. Nikdo z nich nemá zaměstnance na podobné pozici. Stavební činnost řeší starosta ve spolupráci se Stavební komisí. Stavebního technika mají pouze města. Dále místostarostka uvedla, že tento návrh usnesení vzešel i z důvodu ztráty důvěry k panu Havelkovi a nebyla vždy spokojena s jeho prací. Na otázku zastupitele Vodičky, zda se zrušením pracovního místa souhlasí starosta, jelikož tímto krokem dostane i on práci navíc, místostarostka uvedla, že je s tím seznámen.

Návrh usnesení č. 34 z 24. 3. 2016:

 • Zastupitelstvo městyse Liteň ruší k 1.4.2016 pracovní místo ,,Investiční a stavební technik“.
 • Zastupitelstvo městyse Liteň pověřuje místostarostku k oficiálnímu podání informace o zrušení této pozice zaměstnanci Janu Havelkovi, který je na této pozici zaměstnán, nejpozději do 29.3.2016 a to písemně a před svědky. Odchod zaměstnance, výše odstupného bude řešena podle Zákoníku práce.
 • Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku. Zaměstnanec Jan Havelka bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly. Tyto schůzky by měly proběhnout do 31.3.2016.

HLASOVÁNÍ: pro: 5 (Marcínová, Vodička, Hrách, Kaštánek, Kliment)

proti: 0

zdržel se: 2 (Slanec, Fiřt)

Usnesení č. 34 z 24. 3. 2016 bylo schváleno.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *