Zpráva kontrolní komise číslo 3 ze dne 5.10.2016

Městys Liteň

KONTROLNÍ A REVIZNÍ VÝBOR

zápis ze zasedání č.3/2016 ze dne 5. 10. 2016

1. Prezence

Přítomni: Jelínková, Kaštánek, Münzberger, Vodička

Omluveni: Slanec

Kontrolní a revizní výbor je usnášeníschopný.

 

2. Kontrola v Základní škole Františka Josefa Řezáče

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Münzberger a Vodička byla provedena dne 15. 3. 2015 kontrola v Základní škole Františka Josefa Řezáče Liteň. Základní školu zastupovala Mgr. Věra Horká, ředitelka školy, která umožnila kontrolu předložením požadovaných dokladů.

Z kontroly byl pořízen zápis (příloha 1) a dvě paré byly odevzdány na Úřad městyse Liteň pro komunikaci se zastupitelstvem a školou.

Usnesení KV: výbor souhlasí se zprávou o kontrole školy dle předloženého zápisu.
Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

3. Kontrola ve školce Liteň

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Münzberger a Vodička, provedena dne 15. 3. 2015 kontrola ve školce v Litni. Školku zastupovala ředitelka školky, paní Čampulová, která umožnila kontrolu předložením požadovaných dokladů.

Z kontroly byl pořízen zápis (příloha 2) a dvě paré byly odevzdány na Úřad městyse Liteň pro komunikaci se zastupitelstvem a školkou.

Usnesení KV: výbor souhlasí se zprávou o kontrole školky dle předloženého zápisu.
Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

4. Kontrola plnění usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva

Kontrolní výbor ve složení Kaštánek, Vodička provedl dle 22.4.2016 kontrolu zápisů a plnění usnesení zastupitelstva. Prozkoumal a srovnal následující podklady:

a) Zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse Liteň do č. 17/2016 ze dne 24.3.2016
b) Videonahrávky zasedání zastupitelstva pod novaliten.cz

Z bodů, které zastupitelstvo odsouhlasilo s udáním termínu, nebyly splněny následující:

 1. Zveřejnění aktuálních smluv na internetu do 30.6.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 2. Zveřejňování všech nově uzavřených smluv (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 3. Vypracování návrhu legálního zavážení pískovny a předložení a schválení analýzy na výstavbu cesty mimo intravilán obce Běleč (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 4. Provedení rekultivace Pískovny Běleč stávajícím materiálem do 31.7.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 5. Vypracování Nového plánu rekultivace do 30.6. 2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 6. Vypracování Nového plánu rekultivace v náhradním termínu do 31.8.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 7. Zapsání nových členů Správní a Revizní rady Atelier Svatopluk o.p.s. do rejstříku (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno, o.p.s. má nefunkční správní i revizní radu od 12.4.2015, tedy nyní 17 měsíců. Společnost nepředložila výroční zprávu ani účetní uzávěrku za rok 2013 v termínu do 30.6.2014, za rok 2014 v termínu do 30.6.2015, za rok 2015 zpráva nebyla k dispozici ani 22.9.2016, ačkoli termín byl 30.6.2016. Zpráva za rok 2013 byla předložena s 9 měsíčním zpožděním se závažnými chybami v rozvaze a výsledovce. Zpráva za rok 2014 byla předložena s ročním zpožděním. Zpráva za rok 2015 chybí.
 8. Obec zřídí pětičlennou komisi ve složení Bidšovská, Horák, Kaštánek, Šafránek, Gabková, která vypracuje vzorec pro rozdělení peněz. Konečná verze bude komisí předložena ke schválení zastupitelstvem do 30.9.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno
 9. Zastupitelstvo uložilo starostovi v projektu dětská hřiště (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č.9/2015, bod 29) zajistit podklady pro zadání výběrového řízení na výběr vhodného autorizovaného projektanta do 30.6.2015, informovat o průběhu zastupitele elektronickou poštou a po schválení zadat vypracování projektové dokumentace a ocenění výkazu výměr a vytvořit rozpočet do 30.9.2015 – nesplněno
 10. Uloženo starostovi projednat odvodnění pozemku 491/1 s Golfem Karlštejn (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 11/2015, bod 17) – nesplněno
 11. Vyšetření ekologické havárie ČOV (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 13/2015, bod 5): „do příštího zasedání (tj. do 10.12.2015) bude (starostou) zastupitelstvu předána zpráva o prošetření celé záležitosti a v případě prokázání porušení kanalizačního řádu, o způsobu pokutování.“ – nesplněno
 12. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 14/2015, bod 9) „pověřilo starostu řádným prověřením a prošetřením „havárie přečerpávací stanice 1“ v ulici Pode zděmi. Toto prošetření začne schůzkou se všemi zúčastněnými stranami, starostou Městyse Liteň a všemi zastupiteli, kteří budou mít zájem se této schůzky zúčastnit. Započít toto jednání do 15. 1. 2016. Zprávu předložit na příštím zasedání.“ – nesplněno
 13. Zastupitelstvo souhlasilo se zrušením kupní smlouvy na pozemky parc. čísla 895/5, 895/6, 895/7 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 16/2015, bod 14) – nesplněno
 14. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 32) pověřilo starostu zpracováním podkladů pro výběrové řízení do 31.8.2015 a vypracováním srovnání nákladů na opravy ve vodárnách, srovnání energetické náročnosti nové a staré technologie a vyčíslení návratnosti investice do 30.9.2015. – nesplněno

 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje, přehodnotit personální obsazení míst starosta a místostarosta, protože třetí kontrolou v řadě stále narůstá seznam nesplněných rozhodnutí zastupitelstva.

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

4. Kontrola provozu úřadu městyse

Kontrolní výbor ve složení Kaštánek, Vodička provedl dne 22.4.2016 kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti.

V rámci kontroly byly zjištěny následující nedostatky:

 1. Pro multikáru byl dle doporučení kontrolního výboru zaveden deník jízd. Deník nebyl při kontrole úplný, zaměstnanci úřadu ho doplňovali zpětně.
 2. Deník jízd plošina (poslední záznam 186636: 105.960km) vykazuje závažné nedostatky. Záznam 186633 byl ponechán zcela prázdný, mnohdy schází podpisy pracovníka a schází údaje o objednateli.
 3. U faktur od firmy Štochl z 9/2015 za 7.018,- a 18.392,- Kč nebylo možno dohledat v systému objednávku.
 4. Úřad vydával, podle sdělení zaměstnanců obce, v roce 2015 finanční prostředky na rekonstrukci domu u vchodu na hřbitov (fasáda) přes to, že není majitelem domu a nájemní smlouva k této nemovitosti před dlouhou dobou vypršela.
 5. Kontrolou stavebních deníků č. 1 až 8 výstavby kanalizace dle smlouvy o dílo ze dne 13.5.2014 a kontrolou vítězné nabídky a oceněného výkazu výměr zhotovitele kanalizace a ČOV bylo zjištěno, že neodpovídají skutečnosti. V denících nejsou vykázané žádné změny v rozsahu plnění. Protlaky pod vozovkou nebyly ve skutečnosti prováděny a byly nahrazeny v normálním případě výrazně levnější technologií překopů. Tuto skutečnost přiznalo na veřejném zasedání jak vedení obce, tak stavební dozor i zhotovitel.
  Stejně tak není v denících záznam o tom, že vytěžený materiál nebyl odvážen na skládku v Bělči a pak zase zpět, ale byl ponechán na stavbě a použil se na zavážení výkopu, což opět potvrdili zástupci zhotovitele i investora.
  Závěr KV je takový, že když stavební deníky neodpovídají skutečnosti na stavbě, nemohlo logicky dojít v rámci zúčtování méně a víceprací ke správnému zápočtu. Městys Liteň tak mohl utrpět značnou škodu.
 1. Kontrolou nabídky projektu „Oprava komunikací po výstavbě kanalizace, Liteň“ od firmy Šindler bylo zjištěno, že obsahuje frézování staré vozovky, aby nedošlo k navýšení nivelity, jak požadovala ve svém stanovisku Krajská správa a údržba silnic. Ve skutečnosti k navýšení nivelity došlo, protože frézování vozovky se neuskutečnilo v plném rozsahu. Podle informace od ing. Horáka, starosty obce, byl z technologických důvodů nový asfalt pokládán na asfalt starý a frézování neproběhlo.

 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje řešit zjištěné nedostatky následovně:
ad 1, 2 a 3): zavést takový odměňovací systém, aby zaměstnanci při porušování kázně byli automaticky trestáni
ad 4, 5, 6): požádat odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra o pomoc, protože zjištěné nedostatky přesahují kompetenci Kontrolního výboru městyse Liteň

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

5. Doplnění plánu práce Kontrolního a revizního výboru

Po vyhodnocení aktuálního legislativního vývoje a vývoje zaměstnanosti na úřadě městyse, doplní KV své kontroly, které bude provádět v roce 2016/2017 o přezkoumání následujících bodů:

 1. Zveřejňování smluv.
 2. Zveřejňováni uskutečněných plnění podle Zákona o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 133/2012 Sb.
 3. Kontrola souladu odměňování zaměstnanců, zastupitelů a externích spolupracovníků úřadu městyse se zákonnými předpisy a rozhodnutími zastupitelstva.

 

V Litni 5. 10. 2016, podpisy za kontrolní a revizní výbor:

 

 

Filip Kaštánek, předseda KV                        Jindřiška Jelínková                          Lukáš Münzberger

 

Ing. Jiří Vodička

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *