Konkrétní „nepráce“ na obci

Protože jsme s překvapením zjistili, že obecní úřad nezveřejnil oficiální zápisy kontrolního výboru městyse Liteň na svých internetových stránkách, cítíme povinnost to kompenzovat aspoň tímto způsobem, než se tam zápisy objeví. Při jednání zastupitelstva, kde jsme odvolali starostu z důvodu neplnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí zastupitelstva, se totiž na zápisy občané ptali a byli chybně odkázáni na obecní internet.

Kontrolní výbor zjistil při kontrole na konci dubna 2016 následující nesplněná rozhodnutí zastupitelstva (doslovná kopie ze zprávy):

… Z bodů, které zastupitelstvo odsouhlasilo s udáním termínu, nebyly splněny následující:

 1. Zveřejnění aktuálních smluv na internetu do 30.6.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 2. Zveřejňování všech nově uzavřených smluv (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 3. Vypracování návrhu legálního zavážení pískovny a předložení a schválení analýzy na výstavbu cesty mimo intravilán obce Běleč (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 4. Provedení rekultivace Pískovny Běleč stávajícím materiálem do 31.7.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 5. Vypracování Nového plánu rekultivace do 30.6. 2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 6. Vypracování Nového plánu rekultivace v náhradním termínu do 31.8.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 7. Zapsání nových členů Správní a Revizní rady Atelier Svatopluk o.p.s. do rejstříku (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno, o.p.s. má nefunkční správní i revizní radu od 12.4.2015, tedy nyní 17 měsíců. Společnost nepředložila výroční zprávu ani účetní uzávěrku za rok 2013 v termínu do 30.6.2014, za rok 2014 v termínu do 30.6.2015, za rok 2015 zpráva nebyla k dispozici ani 22.9.2016, ačkoli termín byl 30.6.2016. Zpráva za rok 2013 byla předložena s 9 měsíčním zpožděním se závažnými chybami v rozvaze a výsledovce. Zpráva za rok 2014 byla předložena s ročním zpožděním. Zpráva za rok 2015 chybí.
 8. Obec zřídí pětičlennou komisi ve složení Bidšovská, Horák, Kaštánek, Šafránek, Gabková, která vypracuje vzorec pro rozdělení peněz. Konečná verze bude komisí předložena ke schválení zastupitelstvem do 30.9.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno
 9. Zastupitelstvo uložilo starostovi v projektu dětská hřiště (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č.9/2015, bod 29) zajistit podklady pro zadání výběrového řízení na výběr vhodného autorizovaného projektanta do 30.6.2015, informovat o průběhu zastupitele elektronickou poštou a po schválení zadat vypracování projektové dokumentace a ocenění výkazu výměr a vytvořit rozpočet do 30.9.2015 – nesplněno
 10. Uloženo starostovi projednat odvodnění pozemku 491/1 s Golfem Karlštejn (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 11/2015, bod 17) – nesplněno
 11. Vyšetření ekologické havárie ČOV (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 13/2015, bod 5): „do příštího zasedání (tj. do 10.12.2015) bude (starostou) zastupitelstvu předána zpráva o prošetření celé záležitosti a v případě prokázání porušení kanalizačního řádu, o způsobu pokutování.“ – nesplněno
 12. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 14/2015, bod 9) „pověřilo starostu řádným prověřením a prošetřením „havárie přečerpávací stanice 1“ v ulici Pode zděmi. Toto prošetření začne schůzkou se všemi zúčastněnými stranami, starostou Městyse Liteň a všemi zastupiteli, kteří budou mít zájem se této schůzky zúčastnit. Započít toto jednání do 15. 1. 2016. Zprávu předložit na příštím zasedání.“ – nesplněno
 13. Zastupitelstvo souhlasilo se zrušením kupní smlouvy na pozemky parc. čísla 895/5, 895/6, 895/7 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 16/2015, bod 14) – nesplněno
 14. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 32) pověřilo starostu zpracováním podkladů pro výběrové řízení do 31.8.2015 a vypracováním srovnání nákladů na opravy ve vodárnách, srovnání energetické náročnosti nové a staré technologie a vyčíslení návratnosti investice do 30.9.2015. – nesplněno 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje, přehodnotit personální obsazení míst starosta a místostarosta, protože třetí kontrolou v řadě stále narůstá seznam nesplněných rozhodnutí zastupitelstva.

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

Při kontrole v říjnu 2016 přibylo ještě jedno nesplněné rozhodnutí zastupitelstva:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
V březnu 2016 byla mezi obcí a panem J.H. uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Jednalo se přitom o plnění části usnesení č. 34 zastupitelstva ze dne 24.3.2016 (zasedání 17/2016) o zrušení pozice „investiční a stavební technik“. V dohodě se panu J.H. přiznává s odkazem na ustanovení zákoníku práce § 67 písm. c (tzn. výpověď podle § 52 písm. a-c )  odstupné ve výši šestinásobku průměrného měsíčního platu. Předmětný paragraf § 67 písm. c stanovuje minimální odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Zaměstnanec obdržel tedy nadstandardní odstupné v paušální výši i přesto, že nebyly z jeho strany splněny povinnosti, které byly zastupitelstvem ve stejném usnesení č. 34 stanoveny.

Doslovné znění usnesení:
„III. Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku.
IV. Zaměstnanec J.H. bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly.“

Setkání se stavební a dotační komisí se neuskutečnilo, zákonná výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců nebyla dodržena a rozdělaná práce nebyla předána a nebyla dodána ani informace o tom, kde je možné dosavadní výstupy dohledat. Zaměstnanec J.H. smazal dle vyjádření místostarostky i data na svém pracovním počítači.

Usnesení KV: starosta a zastupující místostarostka obce pochybili v tom, že zaměstnanci přiznali odstupné v nadstandardním rozsahu a nezajistili přitom ani dodržení výpovědní lhůty, ani předání rozdělané práce na stavební a dotační komisi, jak rozhodlo zastupitelstvo obce v usnesení č. 34 ze dne 24.3.2016.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *